Algemene voorwaarden

GDPR

Uw persoonsgegevens worden door GREEN CONCEPT & SERVICES verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wij verkopen uw gegevens niet en zullen uw gegevens in de toekomst ook niet aan derden verkopen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@greenconcept.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

FRUIT

  1. Prijzen

Onze prijzen zijn in Euro en exclusief B.T.W.
De prijzen zijn inclusief vervoer en levering op één adres aan het onthaal.
Jaarlijks kan de prijs van de fruitdozen aangepast worden aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

  1. Geografische dekking.

Alhoewel wij trachten om tot een nationale dekking te komen blijven er enkele regio’s waar wij nog geen leveringen kunnen uitvoeren. Wij kunnen dan ook niet waarborgen dat wij op alle aanvragen positief kunnen reageren.

  1. Leveringen

Green Concept & Services NV stelt alles in het werk om de fruitdozen te leveren op de afgesproken dag  en liefst voor 14:00.  Indien de afgesproken dag van levering een feestdag is of de levering niet uitgevoerd kan worden om redenen van overmacht zal Green Concept & Services NV zich inspannen om het fruit de eerstvolgende werkdag erna te leveren.
Indien wij bij de levering voor een gesloten deur staan kunnen wij het fruit om hygiënische reden niet aan de voordeur achterlaten. De niet geleverde doos wordt tegen de normale prijs gefactureerd.

  1. Duur

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt elke bestelling geacht stilzwijgend vernieuwbaar te zijn van week tot week.

  1. Wijzigingen en annuleringen

Wijzigingen van aantallen (- of +), onderbreking van leveringen, stopzetting van levering of wijziging van dag van levering dient ons te worden gemeld uiterlijk 2 werkdagen voor de effectieve levering.
Indien de annulering later gebeurt heeft Green Concept & Services NV het recht een schadevergoeding te vorderen die forfaitair bepaald wordt op 33% van de bestelling.  Art. 1226 B.W. is hierbij van toepassing.

  1. Klachten

Klachten over de geleverde kwaliteit of de levering zelf dienen Green Concept & Services NV per e-mail binnen de 48 uur na de levering te bereiken.  Green Concept & Services NV  zal bij aanvaarding van de klacht overgaan tot het compenseren van de gebrekkige stukken bij de volgende levering of tot het niet factureren van het gebrekkige fruit zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding.

  1. Betalingen

De facturen worden toegestuurd op laatste leveringsdag van elke maand.
Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij achterstallige betalingen kan Green Concept & Services NV de leveringen van fruit onderbreken.

Bij niet betaling van de factuur zal een forfaitaire schadevergoeding toegepast worden van 15% met een minimum van 75,00 €. Tevens zal vanaf de dag volgend op de vervaldatum van de factuur een conventionele interest van 1% per maand aangerekend worden.

  1. Testmand

Indien u intekent op de actie testmand, engageert u zich ertoe om gedurende 4 weken onze fruitdozen te testen. In dit geval is de eerste doos gratis. Indien u echter beslist om vroegtijdig uw engagement stop te zetten, zal ook de eerste doos steeds gefactureerd worden. Zonder tegenbericht van uwentwege zal de levering van de dozen na de actie testmand verder gezet worden tegen de geldende normale prijzen. Het is niet mogelijk om meerdere keren van deze aanbieding gebruik te maken

  1. Algemene Voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard, geschieden al onze verkopen op grond van onze algemene voorwaarden.  Bij het overmaken van een bestelling stemt de klant uitdrukkelijk in met de algemene voorwaarden van Green Concept & Services NV en ziet de klant af van de toepassing van eventuele eigen Algemene Voorwaarden.
Green Concept & Services NV kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaande mededeling de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen.  Iedere levering uitgevoerd na de wijziging houdt in hoofde van de klant de aanvaarding in van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

  1. Betwistingen

Bij betwisting zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen